ค่าบริการ

เงื่อนไขสัญญา

1) อายุสัญญา               ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2) การบอกเลิก             แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน


ค่าธรรมเนียม

   I.  โทรศัพท์                 8,000 บาท / เดือน   (ไม่จำกัด)  

 II.  ณ สำนักงาน          ประมาณ 3 ชั่วโมง ต่อ ครั้ง

                                          1)  15,000 บาท / เดือน  (2 ครั้ง / เดือน) 

                                          2)  30,000 บาท / เดือน  (4 ครั้ง / เดือน)        

III. โครงการ                  ขึ้นอยู่กับความต้องการ , ขอบเขตงาน  และ ความซับซ้อน