การให้บริการ

 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการเงินนั้นครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านการเงินหลายด้านซึ่งเป็นที่นิยมในองค์กรขนาดใหญ่และบรรษัทข้ามชาติ แต่น่าเสียดายที่องค์กรธุรกิจไทยไม่สามารถคัดลอกระบบงานที่ประสบความสำเร็จในองค์กรเหล่านี้มาใช้ได้ เนื่องจากมีความต่างกันในด้านทัศนคติ วิสัยทัศน์ และแนวคิดของพนักงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการ นี่คือเหตุผลสำคัญที่ท่านต้องการที่ปรึกษาเพื่อนำพาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ราบรื่น และสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ได้มุ่งหวังไว้

THE FINANCIAL IMPROVEMENT has coved in verities financial management practices which are very popular in a large scale and MNC too. Unfortunately, we do not able to absolutely copy the system from a success one to another one completely. Because, many factors should be concerned such as mind set, visions and attitude of each members. Therefore change resistant behavior must be counted into the implementation process. These are the reasons that why you need an advisor for quick, smooth and perfect implementation.


1. สำรวจความต้องการ
FA จะใช้การสนทนากลุ่มผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนทนาประเด็นปัญหาในปัจจุบัน และความคาดหวังในการพัฒนาระบบการทำงานที่ต้องการ และเพื่อให้ได้กรอบความต้องการที่ถูกต้องและชัดเจน 

 

 

 


2. กำหนดกรอบการปฏิบัติงาน

FA จะจัดทำกรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ครบถ้วน และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสภาพปัญหาปัจจุบัน และความคาดหวังของลูกค้า ตลอดจนกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน

 

 

 


3. เตรียมความพร้อม

FA จะจัดการประชุมเตรียมความพร้อมทุกฝ่ายงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มโครงการ โดยหวังจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีที่สุดจากสมาชิกของทีมงาน

 

 


4. การวางแผน

FA จะร่วมวางแผนกับสมาชิกของทีมงาน เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนด KPI สำหรับวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

 

 

 

 


5. การปฏิบัติงาน 

FA จะให้บริการที่ปรึกษาอย่างเต็มความสามารถแก่สมาชิกของทึมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

 


6.การประเมินผล

FA จะจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนดไว้