บริการที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพงาน/การปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ

วัตถุประสงค์อย่างกว้าง ๆ ของการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพงานโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว จะคล้ายคลึงกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1.เพื่อสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
2.เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและอยู่รอด เมื่อต้องประสบกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลง
3.เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีแผนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ขององค์การร่วมกัน
4.เพื่อมุ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัฒนธรรมที่ล้าสมัย ไร้สาระ ขัดต่อความเจริญขององค์การ โดยมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงานที่บรรลุตามเป้าหมายมากกว่าวิธีการ
5.มุ่งส่งเสริมหลักการทำงานที่เน้นหลักการมากกว่าตัวบุคคล
6.เน้นทั้งปริมาณงานและความรู้สึกของคนไปพร้อมๆ กัน
7.ส่งเสริมการกระจายการตัดสินใจออกไปจากส่วนกลางให้มากที่สุดมุ่งให้การตัดสินใจเกิดขึ้นในจุดที่มีข้อมูลพร้อมที่จะทำการตัดสินใจให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ
8.มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกขององค์การทุกคนตระหนักในภาระความรับผิดชอบต่อตำแหน่งและหน้าที่
9. มุ่งดำเนินการสร้างสรรค์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ไม่เดินสวนทางกับวัตถุประสงค์ขององค์การ คือมุ่งประสานเป้าหมายของบุคคลกับเป้าหมายขององค์การเข้าด้วยกัน

บริการที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผลประกอบการของกิจการ ซึ่งบริการที่นำเสนอแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้​

 


I. การเงิน

การบริหารการเงินหมายถึง ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเงินทุน (funds) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีความใกล้ชิดโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง
1)  การควบคุมงบประมาณ​
2)  ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ
3)  การรายงานการเงิน
4)  การควบคุมภายใน
5)  ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรรวม
6)  การพยากรณ์และการวิเคราะห์ทางการเงิน 

 


II. การลงทุน

 

การลงทุน คือ ทรัพย์สินที่จัดหามาโดยมุ่งหวังว่าจะสร้างเสริมรายได้หรือมีคุณค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต ในมุมเศรษฐศาสตร์ การลงทุน คือ สินค้าที่จัดหามามิใช่เพื่อการบริโภคในช่วงนี้ หากจะนำมาใช้ในอนาคตในการสร้างเสริมความมั่งคั่งขององค์กร
1)  การจัดหาแหล่งเงินทุน Funding
2)  การร่วมทุน Venture Capital
3)  การควบรวมกิจการ Project Feasibility
4)  การประเมินมูลค่ากิจการ Valuation

 

 


III. การจัดการองค์กร

การจัดการ ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกันจากนโยบาย, องค์กร, การวางแผน, การควบคุม และการสั่งการเพื่อผลักดันทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรในอันที่จะบรรลุเป้าหมายของนโยบายนั้น
1)  การจัดองค์กร
2)  ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
3)  กิจกรรมไคเซน
4)  การวางแผนกลยุทธ์
5)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6)  การพัฒนาระบบ IT & ERP

IV. การวิจัยตลาด

การวิจัยตลาด คือ การศึกษาเชิงปฏิบัติการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ซึ่งการวิจัยตลาดอาจหมายรวมถึงข้อมูลด้านการเงิน, ความต้องการของลูกค้า, การวิจัยผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์คู่แข่ง ผู้บริหารหรือผู้จัดการที่ใช้ประโยชน์จากกระบวนการวิจัยตลาดก็จะสามารถรับรู้และเข้าใจในตัวตนขององค์กร สถานะที่เป็นจริงในตลาด และรวมถึงแนวทางการปรับปรุงสถานะขององค์กร
1)  การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
2)  การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
3)  การวิจัยเชิงปริมาณ
4)  การวิจัยเชิงคุณภาพ