IV.การวิจัยตลาด

การวิจัยตลาด (Market Research) คือ กระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ และรายงานข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาดของผู้ผลิต ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำให้สินค้าหรือบริการของตนสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้สุด

Marketing research is “the process or set of processes that links the producers, customers, and end users to the marketer through information  — information used to identify and define marketing opportunities and problems; generate, refine, and evaluate marketing actions; monitor marketing performance; and improve understanding of marketing as a process. Marketing research specifies the information required to address these issues, designs the method for collecting information, manages and implements the data collection process, analyzes the results, and communicates the findings and their implications.


การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

การวิจัยเชิงปริมาณ คือ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิติ , หลักคณิตศาสตร์ และหลักการวิเคราะห์ตัวเลข ที่ได้จากการสำรวจ ด้วยแบบสอบถาม หรือการทำโพล โดยการประมวลผลข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรมสถิติ
Quantitative methods emphasize objective measurements and the statistical, mathematical, or numerical analysis of data collected through polls, questionnaires, and surveys, or by manipulating pre-existing statistical data using computational techniques.

การสำรวจ (Survey)

การสำรวจ คือ การค้นหาคุณลักษณะของกลุ่มประชากรด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร และการประเมินลักษณะของประชากรอย่างเป็นระบบตามวิธีการทางสถิติ
A survey is an investigation about the characteristics of a given population by means of collecting data from a sample of that population and estimating their characteristics through the systematic use of statistical methodology. Context: The term survey covers any activity that collects or acquires statistical data.


การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)

การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ กระบวนการเริ่มต้นของการสำรวจข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นที่มีเหตุผลพึงเข้าใจได้ เช่น ทัศนคติ ความพึงพอใจ และการกระตุ้น ซึ่งทำให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง และช่วยให้สามารถพัฒนาแนวคิดหรือข้อสมมุติฐานการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณต่อไป
Qualitative Research is primarily exploratory research. It is used to gain an understanding of underlying reasons, opinions, and motivations. It provides insights into the problem or helps to develop ideas or hypotheses for potential quantitative research.

การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

การสนทนากลุ่ม คือ กระบวนการสัมภาษณ์กลุ่มเล็ก ที่มีคุณลักษณะด้านประชากรที่มีความหลากหลาย เพื่อศึกษาประเด็นด้านการวิจัยตลาด หรืออาจเป็นการวิจัยนำร่องเพื่อเปิดการสนทนาเกี่ยวกับทัศนคติ ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือประเด็นที่สนใจศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อการอนุมาณพฤติกรรมของประชากรกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
A focus group is a small, but demographically diverse group of people whose reactions are studied especially in market research or political analysis in guided or open discussions about a new product or something else to determine the reactions that can be expected from a larger population