III.การจัดการองค์กร

การจัดการองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหากำไรหรือไม่ก็ตาม หรือแม้กระทั่งองค์กรภาครัฐด้วย) คือ กิจกรรมในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร การประสานและการสั่งการเพื่อให้พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและรับรู้เป้าหมายขององค์กร ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ทั้งทรัพยากรทางการเงิน เทคโนโลยี่ และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

MANAGEMENT (or managing) is the administration of an organization, whether it be a business, a not-for-profit organization, or government body. Management includes the activities of setting the strategy of an organization and coordinating the efforts of its employees or volunteers to accomplish its objectives through the application of available resources, such as financial, natural, technological, and human resources.


การจัดองค์กร (Orgainzation)

A social unit of people that is structured and managed to meet a need or to pursue collective goals. All organizations have a management structure that determines relationships between the different activities and the members, and subdivides and assigns roles, responsibilities, and authority to carry out different tasks. Organizations are open systems–they affect and are affected by their environment.

 


ดัชนีวัดประสิทธิภาพ (KPI)

KPIs เปนเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงาน หรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัด ในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ว่าได้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้มากหน้อยเพียงใด
A Key Performance Indicator (KPI) is a measurable value that demonstrates how effectively a company is achieving key business objectives. Organizations use KPIs to evaluate their success at reaching targets.

กิจกรรมไคเซน (KAIZEN)

กิจกรรมไคเซน คือ กิจกรรมของการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ของกระบวนการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ของพนักงานในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ลงไปจนถึงพนักงานระดับล่างที่ปฏิบัติงานในสายการผลิตของโรงงาน
In business, kaizen refers to activities that continuously improve all functions and involve all employees from the CEO to the assembly line workers.

 


การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

การวางแผนกลยุทธ์ คือ กิจกรรมการบริหารจัดการองค์การ ด้วยการกำหนดระดับความสำคัญ ทรัพยากร และจุดแข่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานและผู้เกี่ยวข้องต่างร่วมมือกันปฏิบัติงานโดยมุ่งเป้าหมายเดียวกัน ด้วยการจัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลลัพท์หรือผลประกอบการเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์การ
Strategic planning is an organizational management activity that is used to set priorities, focus energy and resources, strengthen operations, ensure that employees and other stakeholders are working toward common goals, establish agreement around intended outcomes/results, and assess and adjust the organization’s .

การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

การบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การออกแบบ หรือการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อตอบสนองทิศทางของกลยุทธ์หรือเป้าหมายขององค์กร ฝ่ายบริหารงานบุคคล คือ ปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการบริหารบุคคลในองค์กรโดยเน้นการกำหนดนโยบายและระบบการบริหารงาน
Human resource management is the management of human resources. It is designed to maximize employee performance in service of an employer’s strategic objectives. HR is primarily concerned with the management of people within organizations, focusing on policies and on systems.

เทคโนโลยี่สารสนเทศ (IT & ERP)

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กระบวนการซึ่งทรัพยากรเทคโนโลยี่สารสนเทศขององค์กรถูกบริหารจัดการตามระดับของความต้องการและความสำคัญ ทรัพยากรเหล่านี้รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โปรแกรม , ข้อมูล , เครือข่าย , ฐานข้อมูล และรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
IT management is the discipline whereby all of the information technology resources of a firm are managed in accordance with its needs and priorities. These resources may include tangible investments like computer hardware, software, data, networks and data centre facilities, as well as the staff who are hired to maintain them.