II.การลงทุน

 เงินลงทุน คือ ทรัพย์สิน ที่องค์กรจัดหามาโดยหวังว่าจะสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าในอนาคต สำหรับมุมมองทางเศรษฐกิจนั้น เงินลงทุน คือ สินค้าที่ไม่ได้ถูกบริโภคในปัจจุบัน หากจะถูกใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น และสำหรับมุมมองทางการเงิน เห็นว่า เงินลงทุน คือ สินทรัพย์การเงินที่องค์กรจัดซื้อโดยคาดว่าสินทรัพย์ดังกล่าวจะให้รายได้ในอนาคต หรือสามารถหากำไรจากการขายสินทรัพย์ในราคาที่สูงขึ้น

An investment is an asset or item that is purchased with the hope that it will generate income or will appreciate in the future. In an economic sense, an investment is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future to create wealth. In finance, an investment is a monetary asset purchased with the idea that the asset will provide income in the future or will be sold at a higher price for a profit.


1.จัดหาเงินทุน (Funding)

การจัดหาเงินทุน คือ กิจกรรมการสรรหาทรัพยากรทางการเงิน ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในรูปของเงินทุน หรือสินทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องขององค์กรในระยะสั้น/ยาว หรือ เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดการเงินในขณะนั้น ซึ่งอาจใช้เครื่องมือการเงินเข้ามาสนับสนุนกิจกรรม เช่น การออกหรือเสนอขายหุ้นกู้เอกชน (Debenture / Corporate Bond) , การเพิ่มทุนให้กับผู้ร่วมลงทุน (Public / Private Placement) หรือ อาจเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปแบบโครงการ (Project Financing).
Funding is the act of providing financial resources, usually in the form of money, or other values such as effort or time, to finance a need, program, and project, usually by an organisation or government.

2.กลุ่มเงินทุนเสี่ยง (Venture Capital)

กลุ่มเงินทุนเสี่ยง คือ แหล่งเงินทุนที่มุ่งให้กการสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นให้กับกิจการเกิดใหม่ (Start-Up) โดยหวังจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าปกติ หรือลงทุนในกิจการที่มีอัตราเติบโตสูง
Venture capital (VC) is a type of private equity, a form of financing that is provided by firms or funds to small, early-stage, emerging firms that are deemed to have high growth potential, or which have demonstrated high growth (in terms of number of employees, annual revenue, or both).

3.การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)

การควบรวมกิจการ (M&A) คือ การปรับเปลี่ยน การโอนย้าย หรือการควบรวมกันของ ผู้ถือหุ้น หรือ การดำเนินธุรกิจ หรือ หน่วยงานปฏิบัติ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อการขยายกิจการ การปรับลดขนาดกิจการ หรือ เพื่อการปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางการค้า
Mergers and acquisitions (M&A) are transactions in which the ownership of companies, other business organizations or their operating units are transferred or combined. As an aspect of strategic management, M&A can allow enterprises to grow, shrink, and change the nature of their business or competitive position.

4.การประเมินมูลค่ากิจการ (Valuation)

การประเมินมูลค่าของกิจการ คือ กระบวนการคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังจากได้หักเงินลงทุน (Capital Expenditure) โดยกระแสเงินสดรับสุทธิก่อนชำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมจะนำมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของกิจการ
The valuation method is based on the operating cash flows coming in after deducting the capital expenditures, which are the costs of maintaining the asset base. This cash flow is taken before the interest payments to debt holders in order to value the total firm

5.การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

การพยากรณ์การเงิน คือ การประมาณการผลประกอบการในอนาคตขององค์กร โดยใช้ข้อมูลบัญชีและการขายในอดีต หรือการรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจ การตลาดและการภาวะแข่งขันด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า การพยากรณ์การเงินคือการประมาณการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นขององค์กรในรูปแบบการเงินภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดไว้
A financial forecast is an estimate of future financial outcomes for a company. Using historical internal accounting and sales data, in addition to external market and economic indicators. A financial forecast is an economist’s best guess of what will happen to a company in financial terms over a given time period.

6.การพยากรณ์การเงิน (Forecasting)

การพยากรณ์การเงิน คือ การประมาณการผลประกอบการในอนาคตขององค์กร โดยใช้ข้อมูลบัญชีและการขายในอดีต หรือการรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจ การตลาดและการภาวะแข่งขันด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า การพยากรณ์การเงินคือการประมาณการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นขององค์กรในรูปแบบการเงินภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดไว้
A financial forecast is an estimate of future financial outcomes for a company. Using historical internal accounting and sales data, in addition to external market and economic indicators. A financial forecast is an economist’s best guess of what will happen to a company in financial terms over a given time period.