I. การเงิน

 ปัจจุบันธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงมากภายใต้ระบบการค้าเสรี ดังนั้นแต่ละองค์การต้องปรับตัวให้พร้อมที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้  โดยอาศัยปัจจัยในการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งแต่เดิมจะคุ้นเคยกับ 4 M’s คือ Man , Money , Material และ Management ในปัจจุบันคงจะไม่เพียงพอถ้าต้องการที่จะทำให้องค์กรดำเนินงานอยู่ได้และมีความเจริญก้าวหน้า องค์กรจะต้องมีข่าวสารหรือข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) องค์กรต้องบริหารปัจจัยเหล่านี้ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำหลักบริหารเข้ามาใช้ในทุก ๆ ปัจจัย ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงิน (The Financial Staff’s Responsibilities) 
ไม่ว่าธุรกิจจะมีรูปแบบองค์กรเป็นอย่างไรก็ตาม จะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่  ผู้บริหารการเงินจะมีหน้าที่หลักในการบริหารเพื่อทำให้เกิด มูลค่าเพิ่มแก่กิจการ  นั่นหมายถึงการบริหารเพื่อให้เกิดผลกำไรและขยายกิจการให้เกิดความเจริญ เติบโตในอนาคตอันจะส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดแก่กิจการ 

 1. การควบคุมงบประมาณ (Budgetary Control)

การควบคุมงบประมาณ คือ ระบบของการควบคุมต้นทุน ซึ่งหมายความรวมถึงขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณ, การประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ , การสร้างเสริมความรับผิดชอบ และการเปรียบเทียบงบประมาณกันผลประกอบการจริง เพื้อให้องค์การบรรลุเป้าหมายกำไรสูงสุด
Budgetary control is a system of controlling costs which includes the preparation of budgets, coordinating the departments and establishing responsibilities, comparing actual performance with the budgeted and acting upon results to achieve maximum profitability.

 2. ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ

ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ มุ่งสนใจกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี่สารสนเทศ เพื่อตอบสนองการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
A management information system (MIS) focuses on the management of information technology to provide efficiency and effectiveness or strategy decision making.

 


 3. ระบบการรายงานงบการเงิน

ระบบการรายงานงบการเงิน คือ กระบวนการในการสร้างรายงานเพื่อเปิดเผยสถานะทางการเงินที่แท้จริงขององค์กรเพื่อการบริหารจัดการ, เพื่อนักลงทุน และ เพื่อสำหรับหน่วยงานควบคุมภาครัฐ 
Financial reporting is the process of producing statements that disclose an organization’s financial status to management, investors and the government.

 


 4.ระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายใน คือ กระบวนการเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และป้องกันการทุจริตโดยผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
A system of internal control refers to the process by which organizations maintain environments that encourage incorruptibility and deter fraudulent activities by management and employees.

 


5. ระบบการวางแผนทรัพยากรรวม

ระบบการวางแผนทรัพยากรรวม คือ การรวมศูนย์การบริหารจัดการกระบวนการทำงานหลักขององค์กร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อให้มีการปรับปรุงข้อมูลแบบทันที (Real Time)
Enterprise resource planning (ERP) is the integrated management of core business processes, often in real-time and mediated by software and technology.

 


 6. การพยากรณ์และการวิเคราะห์การเงิน

การพยากรณ์การเงิน คือ การประมาณการผลประกอบการในอนาคตขององค์กร โดยใช้ข้อมูลบัญชีและการขายในอดีต หรือการรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจ การตลาดและการภาวะแข่งขันด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า การพยากรณ์การเงินคือการประมาณการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นขององค์กรในรูปแบบการเงินภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดไว้
A financial forecast is an estimate of future financial outcomes for a company. Using historical internal accounting and sales data, in addition to external market and economic indicators. A financial forecast is an economist’s best guess of what will happen to a company in financial terms over a given time period.