หน้าหลัก

บริษัท เฟิสท์แอดไวเซอรี่ จำกัด ขอเสนอบริการที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร โดยใช้ความรู้และประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในสายงานด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน

 


 

การบริหารด้านการเงิน

 ปัจจุบันธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงมากภายใต้ระบบการค้าเสรี ดังนั้นแต่ละองค์การต้องปรับตัวให้พร้อมที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้  โดยอาศัยปัจจัยในการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งแต่เดิมจะคุ้นเคยกับ 4 M’s คือ Man , Money , Material และ Management ในปัจจุบันคงจะไม่เพียงพอถ้าต้องการที่จะทำให้องค์กรดำเนินงานอยู่ได้และมีความเจริญก้าวหน้า องค์กรจะต้องมีข่าวสารหรือข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) องค์กรต้องบริหารปัจจัยเหล่านี้ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำหลักบริหารเข้ามาใช้ในทุก ๆ ปัจจัย ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก

 


การจัดการองค์กร

การจัดการองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหากำไรหรือไม่ก็ตาม หรือแม้กระทั่งองค์กรภาครัฐด้วย) คือ กิจกรรมในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร การประสานและการสั่งการเพื่อให้พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและรับรู้เป้าหมายขององค์กร ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ทั้งทรัพยากรทางการเงิน เทคโนโลยี่ และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

 

 


การลงทุน

 เงินลงทุน คือ ทรัพย์สิน ที่องค์กรจัดหามาโดยหวังว่าจะสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าในอนาคต สำหรับมุมมองทางเศรษฐกิจนั้น เงินลงทุน คือ สินค้าที่ไม่ได้ถูกบริโภคในปัจจุบัน หากจะถูกใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น และสำหรับมุมมองทางการเงิน เห็นว่า เงินลงทุน คือ สินทรัพย์การเงินที่องค์กรจัดซื้อโดยคาดว่าสินทรัพย์ดังกล่าวจะให้รายได้ในอนาคต หรือสามารถหากำไรจากการขายสินทรัพย์ในราคาที่สูงขึ้น

 

 


การวิจัยตลาด

การวิจัยตลาด (Market Research) คือ กระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ และรายงานข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาดของผู้ผลิต ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำให้สินค้าหรือบริการของตนสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้สุด